Sportoviště

I. Obecná ustanovení

1. Městys Kunvald je vlastníkem a provozovatelem sportoviště (oplocená umělá plocha) ve sportovním areálu „pod Kampeličkou“.
2. Sportoviště (oplocená umělá plocha) je přizpůsobeno a smí být využíváno k následujícím sportům: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, florbal.
3. Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při činnosti uživatelů a návštěvníků sportoviště - hra a užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění.
4. Městys Kunvald stanovil správce sportoviště (čl. III Provozního řádu).
5. Využívat sportoviště může každý, kdo zaplatil předem příslušnou částku dle ceníku (čl. VI. Provozního řádu) a dbá pokynů správce sportoviště.
6. Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
7. Vstup na sportoviště je povolen výhradně ve sportovní obuvi bez ostrých kolíků a v obuvi s podrážkou, která nezanechává tmavé otisky nebo šmouhy.
8. Jakékoli přestupky proti tomuto provoznímu řádu budou řešeny provozovatelem (Obcí Kunvald), vždy ve spolupráci se správcem sportoviště.
9. Základní škola Kunvald může využívat sportoviště pro výuku v hodinách tělocviku a činnosti školních sportovních kroužků bezplatně. Žáci budou na sportovišti vždy v doprovodu pedagoga, nebo určeného vedoucího kroužku. Provozovatel a správce sportoviště obdrží od ředitelky ZŠ přesný rozpis hodin, kdy bude škola sportoviště využívat. Jakékoli změny oznámí vždy ještě před jejich uskutečněním.

II. Povinnosti uživatelů sportovního areálu.

1. Uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dodržovat jej a dbát pokynů správce.
2. Na vyžádání správce předloží uživatel sportoviště platný doklad k ověření jeho totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), a to především z důvodu kontroly využití (nepřenosnosti) ročního předplatného.
3. Uživatelé jsou povinni zdržet se všech činností, které by zapříčinily poškození povrchu, sportovního vybavení a ostatního zařízení sportoviště, zvláště: nosit skleněné obaly na sportoviště, kouřit na sportovišti, konzumovat na sportovišti alkohol a vstupovat na sportoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
4. Uživatelé sportoviště jsou povinni v případě jakéhokoli poškození povrchu, sportovního vybavení nebo zařízení sportoviště nahlásit tuto skutečnost okamžitě a neprodleně správci, který s uživatelem vždy sepíše krátký zápis s uvedením data, hodiny a podrobným popisem poškození. Zápis bude podepsán správcem a uživatelem a bude sloužit jako doklad k uplatnění případné škody na uživateli. Pokud uživatel, který poškození způsobil odmítne zápis podepsat, požádá správce dalšího svědka, případně pozve pověřeného zástupce provozovatele.

III. Správce sportoviště.

1. Správce sportoviště stanoví provozovatel (Městys Kunvald) na základě schválení zastupitelstva obce.
2. Správce sportoviště je pověřen provozovatelem vybíráním plateb za užití sportoviště (dle čl. VI. Provozního řádu), rovněž je možné u něj získat permanentku. Správce za platbu vydá vždy platný účetní doklad.
3. Správce sportoviště je oprávněn vykázat ze sportoviště či nevpustit na sportoviště osoby, které porušují povinnosti uživatelů areálu uvedené v článku II. tohoto provozního řádu.

IV. Kontrola provozu.

1. Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni: starosta a místostarosta obce, předseda stavebního výboru
2. Kontrolou správnosti vybírání poplatků jsou pověřeni:starosta a místostarosta, účetní, předseda finančního výboru

V. Provozní doba.

1. O vstupu na sportoviště je nutno se vždy dohodnout se správcem sportoviště. Zde stanovená provozní doba omezuje pouze maximální možnost užívání sportoviště. Sportoviště lze užívat pro tzv. „letní sporty“ v podzimních a jarních měsících pouze, pokud na něm neleží sněhová pokrývka.
2.Provozní doba sportoviště:

Září – říjen, duben – červen pondělí – pátek 12 – 22 hod
  sobota – neděle 10 – 22 hod
Červenec – srpen pondělí – neděle 9 – 22 hod

Jakékoli změny provozní doby je nutno dohodnout vždy se správcem.

VI. Ceník

Tenis a ostatní sporty do 4 hráčů:
cena za hodinu: 60,- Kč
roční permanentka: 2.000,- Kč(1 držitel permanentky + max. 3 spoluhráči)
Kolektivní sporty: volejbal, basketbal, nohejbal, florbal (více než 4 hráči)
cena za hodinu: 90,- Kč
Osvětlení umělé plochy:
cena za hodinu: 40,- Kč
Půjčovné sportovního náčiní:
míče na kolektivní sporty: 10,- Kč/ks
míčky na tenis - sada: 10,- Kč
tenisová raketa: 10,- Kč/ks

1. Hrací hodina začíná vždy v celou hodinu, změna je možná pouze po dohodě se správcem.
2. V případě využití umělého osvětlení bude ke stanovené ceně za využití sportoviště připočítána cena za osvětlení umělé plochy stanovená v tomto ceníku (s výjimkou bruslení při umělém osvětlení, kdy je poměrná část nákladů na osvětlení již zahrnuta v ceně.

Tento provozní řád včetně ceníku byl schválen Zastupitelstvem obce Kunvald dne 13.7. 2006 a je platný od 1.1. 2007 do odvolání a vydání nového provozního řádu.

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie