Škola a školka

Historie:
        V Kunvaldě byla patrně nějaká škola již za doby vlády Karla IV. Hrabě Antonín Vít z Bubna a Litic nechal vystavět v letech 1750-52 novou školní budovu. Budova dřevěné školy byla zřejmě zchátralá již na přelomu století a výstavba nové trvala do r. 1836. Nová škola měla pouze dvě třídy, do kterých se zvyšující počty žáků nemohly vejít. V r. 1875 bylo ve vsi 460 dětí školou povinných. Bylo tedy přikročeno k přestavbě budovy a získány další dvě třídy, takže mohla být dne 5. října 1884 slavnostně otevřena. Začátkem století se projevovala potřeba získání vyššího vzdělání. Školáci stále více navštěvovali měšťanskou školu, která byla v Žamberku nebo Rokytnici. Obec zažádala o zřízení vyššího stupně školy, což nadřízené úřady kladně vyřídily a od 1. září 1927 se zahájila výuka v otevřeném prvním ročníku měšťanky. S přibývajícími třídami nastaly nové prostorové problémy, muselo se vyučovat i v sokolovně. Představení obce se rozhodli postavit novou školní budovu. O kladné vyřízení žádosti a přidělení státního příspěvku se zasloužil místní rodák Dr. J. Keprta, který zastával na ministerstvu funkci zemského školního inspektora, prof. F. Bílek, učitel Fr. Ludvík, který přesídlil odtud do Prahy, a místní starosta J. Šrefl a J. Fišer jako předseda školní rady. Vypracování projektu bylo zadáno pražskému architektu Františku Cucovi. Stavba byla zadána firmě Mužík a místnímu staviteli F. Vítkovi, který měl velkou zásluhu o nebyčejně rychlé tempo výstavby. Vždyť základní kámen byl položen dne 2.6.1929 a za pouhých patnáct měsíců, dne 7. září 1930 byla hotová stavba za veliké účasti občanů slavnostně předána do užívání. Nová školní budova byla a dosud je pýchou obce. Ve své době byla nejmodernější v širokém okolí. Byla vybavena ústředním topením, moderní zdravotní technikou včetně WC a sprchové lázně, dostatečným počtem kabinetů, sboroven, dvěma specializovanými a osmi normálními učebnami. U budovy byla zřízena velká zahrada a prostranné hřiště. Při slavnosti v r. 1930 se proslovem rozloučil se starou školou řídící učitel Karel Kaše a novou přivítal ředitel měšťanské školy Jan Firlinger. V Národních listech ze dne 5. 8. 1932 byl publikován článek tohoto znění: "V Kunvaldě mají novou přímo velkolepou školu. Hotový pohádkový skleněný palác! Procházíme prázdnou nyní budovou a připadáme si jako v začarovaném zámku. Vše svítí krásou a důkladností. Obrazy, přírodně mořená dřeva, účelné lavice, šatny, sprchy, zapuštěná umyvadla, dílny, třídy světlem zalité a stále nové a nové krásy nacházíme, až se nám tají dech. Kunvaldské děti ani nevědí, co mají." (Škoda, že není znám autor této zprávy...) Od 8. září 1930 začalo vyučování v nové budově.         Během dalších let se na škole mnohé změnilo, vystřídalo se v ní množství žáků i učitelů a budova stárla. Bylo ji nutno opravit, vyměnit dožívající dřevěně konstrukce, hlavně okna, obnovit fasádu, kotle ústředního topení a další instalace. Tyto práce se provádějí průběžně doposud.

Současnost:
        Od 1.1.2003 funguje Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald jako příspěvková organizace obce. Sídlí na adrese 561 81 Kunvald čp.41. IČO 70985855. 
 
Součástmi příspěvkové organizace jsou:
1. Základní škola

V Kunvaldu funguje úplná základní škola se všemi devíti ročníky. Na 1. stupni ZŠ máme tři třídy: samostatnou I. třídu, spojenou II. třídu s 2. a 3. ročníkem, spojenou IV. třídu se 4. a 5. ročníkem. Na 2. stupni ZŠ jsou čtyři samostatné třídy. Počty žáků ve třídách jsou nízké, což je velkou výhodou pro vzdělávání a výchovu žáků. Škola se ve své práci řídí školním vzdělávacím programem Škola pro tebe, který vychází z místních podmínek, tradic školy a možností školy. Školní program umožňuje všem žákům dosáhnout kvalitního základního vzdělání; jak mimořádně nadaným či běžně nadaným žákům, tak méně nadaným žákům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelský sbor tvoří 9 učitelek a 1 učitel.

2. Školní družina
Do jednoho oddělení školní družiny může docházet až 30 žáků 1. stupně základní školy. Ve školní družině se žáci věnují různým zajímavým činnostem, které s dětmi připravuje a provádí vychovatelka ŠD podle vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání; ten navazuje na školní program Škola pro tebe.

3. Mateřská škola
V mateřské škole máme po letech opět dvě třídy a v nich 40 dětí ! Do jedné třídy docházejí nejmladší děti, do druhé třídy docházejí starší a předškolní děti. Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu Žijeme v horách, který využívá podhorské polohy obce, čerpá náměty z lidových tradic a nabízí nadstandartní aktivity pro předškolní děti: tělovýchovný kroužek, lyžování, výuka šachové hry, logopedie, seznamování s netradičními výtvarnými technikami. V mateřské škole učí tři učitelky, z nichž jedna pracuje ve funkci vedoucí učitelky.

4. Školní jídelna
V budově školy funguje školní jídelna. Vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky zajišťují stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců školy.

Více informací o Masarykově ZŠ a MŠ Kunvald naleznete na: www.zskunvald.cz


 

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie