Významné události

     Svěcení kaple Panny Marie Růžencové v Zaječinách

V sobotu 22. května 2010 se konalo v Kunvaldě slavnostní svěcení kaple Panny Marie v Zaječinách. Vzácné povinnosti se ujal Mons. Josef Socha z Biskupství královéhradeckého, jenž celebroval celou mši. K této akci byli přizváni všichni administrátoři, kteří vykonávali svoji službu v kunvaldské farnosti po roce 1989. Kromě Mgr. Stanislava Sikory, který se nemohl zúčastnit, pozvání přijali Mons. Josef Suchár, který v současnosti zastává svoji službu v Neratově, ThDr. Pavel Nowatkowski, sloužící v Opatovicích nad Labem a současný duchovní kunvaldské farnosti ThMgr. Miroslav Piotr Fass. Svěcení se zúčastnil také vikář žambereckého Vikariátu Mgr. Oldřich Kučera. Z dalších pozvaných se zúčastnil náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek se svojí manželkou. Z okolních starostů si slavnostní chvíli nenechal ujít starosta Klášterce nad Orlicí pan Zdeněk Bureš.

 

 

 

 

 

 

I přes nepřízeň počasí, která panovala nad celou naší republikou, se krátce před patnáctou hodinou sešlo před kapličkou na dvěstě příznivců. Pro zpříjemnění čekání zahrála skupina „Společenství křesťanů Kunvald“ pod vedením pana Václava Dobiáše, který také celou slavnost ozvučil. Od patnácti hodin se konala slavnostní bohoslužba za hudebního doprovodu skupiny „Jiná doba“ z Kunvaldu. Počasí pohrozilo malou sprškou deštivých kapek, které donutilo přítomné nad svými hlavami chvílemi roztáhnout deštníky. Ale i tak mohla slavnost pokračovat. 

Starosta městyse Kunvald Ing. Josef Paďour přivítal hosty a všechny přítomné a připomněl celou historii kapličky: základní kámen byl položen na začátku srpna roku 1892. Kaple byla zbudována za přispění zakládajících členů a dárců ze Zaječin, Bubnova, Kunvaldu a ze sbírek občanů konaných v okolí. Postavena byla společným úsilím místních řemeslníků a občanů, pozemek daroval Antonín Rous. Zvonek byl do věže zavěšen 21. října 1892. Kaple společně s místními rodáky pamatuje různá období, veselá a šťastná, ale také léta těžká a roky válečné. V každé této době byl zrekvírován zvon na válečné účely a ani kaple v Zaječinách nezůstala výjimkou. V roce 1950 byla kaple opravena a byl zavěšen nový zvon, který daroval zaječinský rodák pan František Rous. O celou akci obnovy se obětavě staral František Bárnet s paní Marií, rozenou Rousovou. Rovněž další sousedé přispěli svou prací a peněžitými příspěvky. Kaplička se po roce 1989 dostala do soukromých rukou. Teprve v  roce 2008 se podařilo završit několikaleté úsilí zastupitelů a starosty - kaple přešla do vlastnictví městyse Kunvald. Při její rekonstrukci v následujícím roce byla nalezena zakládající listina a listina z roku 1950 ve schránce, které byly uloženy v kopuli věžičky kaple. Na uložení obou listin vzpomínal již před lety nejstarší občan Kunvaldu, dnes téměř sedmadevadesátiletý rodák ze Zaječin pan Jindřich Herman. Opravami prošla nejen stavba, ale taktéž vnitřní zařízení, především oltářní obraz a celé oltářní dílo, které je zrestaurováno do původní podoby z roku 1892. Celkové náklady od koupě až po dokončení rekonstrukce se zastavily na částce 611 tis. Kč. Z dotací a darů bylo získáno celkem 325 tis. Kč. V roce 2009 byla zakládající listina a listina z roku 1950 vrácena do kopule kapličky. K oběma listinám byla přidána listina z roku 2009, která připomněla novodobou historii kapličky.

Po slavnostním vysvěcení kaple si přítomní vychutnali malé občerstvení, které připravil úřad městyse Kunvald. Všichni pozvaní hosté obdrželi jako poděkování obrázek opravené kapličky, která bude slavnostní chvíli připomínat. Úřad děkuje pořadatelům za přípravu a průběh akce, zejména místním hasičům, rodákům, celé farnosti a všem, kteří se na opravě kapličky podíleli.

 

Za Úřad městyse Kunvald místostarostka Mirka Celerová, fotografie MVDr. Jaromír Bílek a Jiří Stuchlík.

 

 

 

 

 

Oslavy 550 let od založení Jednoty bratrské

     Ve dnech 16. a 17. června 2007 se konaly oslavy 550. výročí založení Jednoty bratrské, 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol Kunvald a Obecní knihovny v Kunvaldě. Oslavy byly pořádány pod záštitou Rady Pardubického kraje ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a za podpory Ministerstva kultury ČR. Už od podzimu se pravidelně scházel přípravný výbor oslav, ve kterém nechyběl radní Pardubického kraje ing. Šilar, zástupci obce a školy. Scházela se i většina spolků a zájmových organizací. Všichni se snažili neponechat nic náhodě. Bylo také příjemné pozorovat, jak nám naše obec na oslavy zkrásněla. Část nového kabátu dostal i kostel sv. Jiří.

     Sobotní ráno nás ale nemile překvapilo. I když se dala nepřízeň počasí přepokládat, padající kapky se nám vůbec nelíbily. Zahájení na hřišti před školou o půl desáté většina absolvovala pod deštníky. Na pódiu s krátkým projevem vystoupil pan starosta a určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny byla vyčerpávající přednáška Prof. PhDr. J. Kumpery CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni o Jednotě bratrské. Výstavu k Jednotě bratrské představil a zahájil ing. Bárta z Rychnova nad Kněžnou. Na jevišti vyhrávala dechová hudba ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku, taneční dovednost předvedl Lidový soubor mládeže z Kunvaldu a Klášterce n. O. pod vedením Aleny Kalousové a taneční obor ZUŠ Žamberk Hany Michaličkové. Spolu s dětmi ze ZUŠ Žamberk paní Kalášková krásně zazpívala Komenského písně. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu prací dětí v Masarykově ZŠ a MŠ, školní družině, výstavu školních fotografií, výstavu kunvaldských spolků, organizací i obecního úřadu. V sobotu byla ještě možnost vidět prodejní výstavu lidových řemesel. Výstava ve škole byla otevřená po oba dny a byla velmi obsáhlá, ale překrásná.

     Už dopoledne byla také otevřená výstava hasičské techniky, historických i současných materiálů před hasičárnou, kde také nechybělo občerstvení. Byla k vidění např. koňská stříkačka, džberová ruční, pračka na hadice atd. Návštěvníci se mohli samozřejmě občerstvit v restauracích, ale i ve stáncích, které připravili další organizace a spolky.

     Odpoledne nás počasí už nezklamalo a sobotní program pokračoval u domku Na Sboru. Přicházející vítala děvčata v krojích a nabízela koláče. Program zahájilo kvarteto ze ZUŠ Žamberk pod vedením paní učitelky Doudové, nezapomenutelným zážitkem pro všechny bylo vystoupení pana Alfréda Strejčka. Tento odpolední blok řídil ing. Šilar. Během ekumenické bohoslužby vystoupili zástupci církví s pozdravy, modlitbami i požehnáním, vyslechli jsme Jiřinu Kamenovou, E. Kukuczka, synodního seniora J. Rumla, Ondřeje Halamu, biskupa Dominika Duku a náměstka hejtmana pardubického kraje ing. R. Línka. Hudební doprovod zajistil pěvecký sbor z Horní Čermné, se kterým jsme si mohli zazpívat společné písně. Nechybělo vystoupení představitelů Jednoty bratrské z SRN. S projevem vystoupil také starosta obce a starosta z partnerského města Lititz z USA, kterému ing. Paďour předal symbolický klíč od Kunvaldu. Krásnou tečkou za odpoledním programem u Domku Na Sboru bylo vystoupení Zelowských zvonků.

     Pak už se zase oslavy vrátily před školu, kde Inka Rybářová připravila pásmo pro děti i jejich rodiče. Tato vystupující nás všechny mile překvapila svým programem, ale i zjištěním, že její rodina pochází z Kunvaldu. Od 19-ti hodin připravili kunvaldští ochotníci divadelní představení Pseudolus aneb prolhaný vejtaha, které úspěšně režíroval Roman Hodek.

     A potom už následovala taneční zábava v sokolovně a posezení venku. Náročný sobotní program většina z nás končila dlouho po půlnoci.

     V neděli se od rána na nás usmívalo sluníčko. Od 9-ti hodin v jídelně Kunvaldské a.s. probíhala šachová simultánka mezinárodního mistra pana Josef Nuna. V současnosti hraje šachovou ligu za Slavii Hradec Králové. Je také mistrem světa v soutěži družstev v korespondenčním šachu, kdy ve finále senzačně porazili družstvo Sovětského svazu, v té době šachového giganta. O dobré volbě se přesvědčili všichni účastníci produkce. P. Nuna zdobí nejen šachové úspěchy, ale také skromnost a trpělivý přístup k obyčejným šachistům. V konfrontaci se šachovým mistrem nastoupili soupeři na 24 šachovnicích s černými kameny.Před samotnou produkcí se konala krátká beseda s p. Nunem. Že máme ve svých řadách dobré šachisty, potvrzuje konečné resumé. O remízy se postarali Mgr. Keprta S., Šlesingr V., Výprachtický D. (úspěšně representoval naše družstvo v RP II.) Křehký F., Krčmář S., ing. Dvořák E., Vymetálek P. a Tobiška J.ml., který končil jako poslední a ustál ostrou pozici. Výhru zaznamenal Tobiška J.st.

     Během šachové simultánky v půl desáté v kostele sv. Jiří začal koncert duchovní a vážné hudby pěveckého sboru z Letohradu – Familia Cantorum a jeho orchestru,který se pod vedením pana Petra Hoffmanna zasloužil o krásný a nevšední hudební zážitek. Druhý hudební host byl z Klášterce nad Orlicí. Paní Olga Kalášková, za hudebního doprovodu paní Stáni Brůnové a slečny Jany Brůnové představila skladby z dílny W. A. Mozarta, A. Dvořáka, A. Vivadiho a dalších.

     Od půl jedenácté následovala slavnostní mše svatá v kostele, při které byl vysvěcen obecní a hasičský prapor. Mši sloužil náš pan farář Mrg. Stanislav Sikora, ThDr. Nowatkowski a Mons. Suchár. Písně zahrála a zazpívala hudební skupina Jiná doba.

     V lavicích se sešla spousta kunvaláků současných i bývalých, nechyběli lidé z okolních měst i obcí, zástupci obce, spolků ,školy, hosté z Ameriky a radní pardubického kraje Bc. Macela s rodinou . Tito všichni se spolu s veřejností po ukončení slavnostní mše svaté zúčastnili průvodu od kostela k obecnímu úřadu. Tu správnou atmosféru pochodu zajistil opět dechový orchestr ZUŠ Žamberk a půvabné mažoretky. Nechyběla ani hasičská stříkačka. Na hřišti děvčata a chlapci v krojích rozdali malé občerstvení a v poledne se všichni účastníci průvodu rozloučili s veřejností.

     Odpoledne se už program přesunul na hřiště k Salaši, kde bylo připraveno kulturně-sportovní odpoledne. Hasičská mládež předvedla ukázky ze svých soutěžních disciplín. Nakonec ukázali hasiči z Klášterce nad Orlicí hašení stříkačkou taženou koňmi s obsluhou 7 mužů. To byla doba před 50-ti lety. V závěru byl návrat do současnosti a kolegové hasiči ze Žamberka požár dohasili dnešní technikou. Po vystoupení hasičů si přišli na své příznivci fotbalu, kdy fotbalisté místního AFK sehráli přátelský zápas proti XI. Internacionálové Slavii Praha. Hráči nastoupili do utkání hraného na dvakrát 35 minut.V prvním poločase poslal hosty do vedení Roman Janoušek dvěma góly. Za domácí snížil ještě před skončením prvního poločasu Pavel Stejskal. Výsledek 2:1 se podařilo udržet i ve druhém poločase.V dresu Slavie si zahráli: Jaroslav Smrčka,Jaromír Štícha, Martin Pěnička, Miroslav Pauřík, Ivo Lubas, Jan Mareš, Martin Novák, Jiří Jelínek, Roman Janoušek, Michal Vara, Jaromír Jindráček, Ivo Knoflíček,Dušan Herda a Pavel Medynský. V dresu Kunvaldu se představili: Michal Rek, Jan Jehlička, Ondřej Stejskal, Jiří Matějka ml., Jiří Rous, Martin Černoch, Miloš Krejsa, Vojtěch Rous, Daniel Janata, Lukáš Friml, Karel Junk, Tomáš Veverka, Miroslav Kubíček, Martin Kucej, Olin Krejsa, Martin Košek, Pavel Hofman a Pavel Stejskal . Utkání řídili Zdeněk Rot, Pavel Randis a Ladislav Špaček.Hráči předvedli pěkné fotbalové výkony, za což sklidili od diváků zasloužený potlesk.

     A tím byl náročný program oslav vyčerpán. Zbývá už jen poděkování všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu oslav:zástupcům školy, farnosti, zastupitelům, hasičům, fotbalistům, myslivcům, sokolům, skautům, rybářům, zahrádkářům, pionýrům, šachistům, Kunvaldské a.s. ale i dalším kunvalákům.

     Závěrem zbývá ještě jedno poděkování, a to poděkování partnerům, kteří finančně přispěli na oslavy: JR Klima s.r.o. Praha, Město Žamberk, Kunvaldská a.s., Chládek a Tintěra a.s. Pardubice, Ekola České Libchavy, ŽIVA zemědělská obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí, STAPS s.r.o. Žamberk, Z.Šiffel – SET Servis Helvíkovice, Sdružení obcí Orlicko, JD Dlouhý s.r.o. Vračovice, MAREK zemědělská technika s.r.o. Helvíkovice, AgroKonzulta Žamberk s.r.o., Agro Žamberk s.r.o., Konzum obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, OEZ s.r.o. Letohrad, Pekárna s.r.o. Letohrad, Redea Žamberk s.r.o.

 

Fotogalerie z oslav

 

550 LET ZALOŽENÍ JEDNOTY BRATRSKÉ
125 LET ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNVALD
125 LET ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KUNVALD
125 LET ZALOŽENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

 

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie