Místní program obnovy venkova

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA MĚSTYSE KUNVALD

 

Schválený Zastupitelstvem Městyse Kunvald na zasedání dne 12. 2. 2015 jako program obnovy na roky 2015 – 2018.

 

OBSAH:

 

Úvod

 1. Územní plán obce a komplexní pozemkové úpravy
 1. Územní plán
 2. Komplexní pozemkové úpravy
 1. Životní prostředí
 1. Voda pitná a odpadní
 2. Vzhled městyse a veřejná zeleň
 3. Hospodaření s odpady
 4. Obecní lesy
 5. Protipovodňová opatření
 1. Doprava
 1. Dopravní obslužnost
 2. Údržba a výstavba komunikací
 1. Veřejné osvětlení
 2. Bytové hospodářství
 3. Školství
 1. Základní škola
 2. Mateřská škola
 1. Spolkový život
 1. Sbor Dobrovolných hasičů
 2. Tělocvičná jednota Sokol
 3. Amatérský fotbalový klub
 4. Další zájmové organizace
 1. Kultura
 1. Pořádání oslav
 2. Kunvaldský Poledník
 3. Domek Na Sboru
 4. Knihovna
 5. Výstavy
 6. Památky

IX.        Sport a využití volného času, turistika a rekreace

1.     Sport a využití volného času

2.     Turistika a rekreační možnosti

X.         Služby obyvatelstvu

1.     Zdravotnictví

2.     Sociální služby

3.     Obchod

4.     Pohostinství a stravování

5.     Ubytovací služby

6.     Ostatní služby

XI.        Závěr

 

ÚVOD

Kunvald je podhorská obec v okrese Ústí nad Orlicí s katastrálním územím o rozloze 30 km2, rozložená po obou březích Horského potoka. Součástí obce je rovněž pět samostatných osad, které jsou položeny poměrně daleko od centra. Vzhledem k rozlehlosti katastru, velkému rozptylu osídlení hlavně v okrajových částech a k členitosti terénu je zajištění odpovídajících podmínek pro žití obyvatel velmi složitou záležitostí.

Zastupitelstvo Městyse Kunvald se při tvorbě tohoto programu snažilo brát na vědomí potřeby obyvatel nejen hustěji osídlených částí Kunvaldu, ale také potřeby obyvatel osad ke Kunvaldu náležejících.

Místní program obnovy venkova je rozdělen do několika částí, které by měly určovat obecný směr rozvoje městyse a jeho trvale udržitelného stavu tak, aby byly obyvatelům poskytnuty odpovídající podmínky pro žití z hlediska možností městyse.

Městys Kunvald je jedním ze zakládajících členů Sdružení obcí Orlicko a členem sdružení „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“. Od roku 2006 je rovněž začleněn do územní působnosti Místní akční skupiny Orlicko. Představitelé městyse se aktivně podílejí na práci v řídících orgánech obou sdružení v rámci rozvoje regionu Orlicko, regionu pod Zemskou branou a Místní akční skupiny Orlicko.

 

 

I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

1) Územní plán

Původní územní plán je v platnosti od roku 2005 a následně bylo provedeno několik změn. Je pouze v tištěné podobě bez digitálního provedení. V roce 2015 by měl být dokončen a vydán nový územní plán, který již bude vyhotoven v digitální podobě. Hlavními cíli při zpracovávání územního plánu je stabilizace, podpora a rozvoj bytové výstavby, středního a drobného podnikání s možností zaměstnanosti, rekreace a volnočasových aktivit za předpokladu zajištění ekonomicko-ekologické stability a technického vybavení, ochrana historických součástí a kulturních památek a alespoň částečná, dostupná a uskutečnitelná ochrana proti přírodním živlům.

 

2) Komplexní pozemkové úpravy

V roce 2009 byly v Kunvaldě dokončeny komplexní pozemkové úpravy. V rámci pozemkových úprav byla řešena především opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod ze zemědělské půdy,  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Postupně se podařilo realizovat část projektů připravených v rámci návrhu společných zařízení v I., II. a III. bloku komplexních pozemkových úprav. Především některé úseky komunikací, propustky k zajištění přístupností pozemků a jednu protierozní přepážku. V tomto období má městys zájem na realizaci případných dalších projektů. Pokud to nebude možné z prostředků státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu ČR, či pomocí grantových projektů protipovodňových opatření, budou tyto akce realizovány dle finančních možností i z rozpočtu městyse. Hlavním cílem v této oblasti je rekonstrukce důležitých úseků komunikací a ochrana proti přírodním živlům.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště v Ústí nad Orlicí, provedl obnovu katastrálního operátu v souvisle zastavěném území obce, které nebylo dotčeno pozemkovou úpravou. Hlavním účelem bylo převedení původních katastrálních map, které byly pouze v listinné podobě a navíc ještě v různém měřítku,  do digitální podoby.    

 

 

II. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Voda pitná a odpadní

Vodovod i kanalizace jsou ve vlastnictví akciové společnosti VaK, a.s., Jablonné nad Orlicí, mezi jejíž akcionáře patří i Městys Kunvald.

Po celé obci a v části osady Končiny je zřízen vodovodní řad. Odlehlé místní části a osady vodovod nemají. Průběžně se vyskytující žádosti jednotlivých občanů o připojení na centrální vodovod. Ty jsou řešeny jenom v místech, kde je možné zbudovat jednoduchou přípojku. Rozšíření vodovodu k jednotlivým vzdálenějším domům a také případnou rekonstrukci dosluhujících částí řeší postupně vlastník a provozovatel VaK, a.s., Jablonné nad Orlicí ve vlastní režii.

Kanalizace je vybudována pouze v centrální části (je na ni napojeno sídliště u kostela, vilky naproti sídlišti a řadová zástavba) a je napojena na ČOV vybudovanou v roce 1994, která je umístěna u čp 12. Tuto čistírnu vybudoval městys z vlastních prostředků a je ve vlastnictví společnosti VaK, a.s., Jablonné nad Orlicí.

Likvidace odpadních vod pro budovu Základní školy a Sokolovny byla vyřešena tlakovou kanalizací, která se u penzionu U Lípy napojila na kanalizaci stávající a veškerý odpad z obou budov je tím sveden do ČOV u čp. 12.

Vlastník vodovodního řadu zpracoval plán na celkovou úpravu a zlepšení kvality pitné vody v Kunvaldě. Městys má zájem na aktivní účasti na tomto projektu.

V minulosti byl také zpracován návrh na odkanalizování území, se kterým počítal původní územní plán. Vzhledem k členitosti terénu, těžkému podloží, rozptýlené zástavbě a složitému řešení majetkoprávních vztahů není odkanalizování dalších úseků obce podél toku Horského potoka plánováno. V částech mimo možnost napojení na stávající ČOV bude řešeno individuelně. Nově budované RD vlastními domovními čistírnami.

V tomto období bude prováděna především pravidelná údržba a vodárenská společnost se zaměří na úpravu a údržbu pramenišť z důvodu zajištění dostatečného množství vody pro zásobování obyvatel.

 

2) Vzhled městyse a veřejná zeleň

Údržba veřejných prostranství včetně pozemků ve vlastnictví městyse je zajišťována Úřadem městyse vlastními pracovníky. Vybrané plochy zeleně, na které byl zpracován projekt úprav včetně osázení a ozelenění firmou ARS Litomyšl, udržuje na základě uzavřené smlouvy odborná firma (centrum obce, Jordán, pohřebiště, plocha kolem pomníku J. A. Komenského a další). V této oblasti vypomáhá také místní organizace „Zahrádkářů“, na tuto činnost jsou každoročně v rozpočtu vyčleněny prostředky. Rovněž škola spolupracuje v této činnosti s Úřadem městyse a každoročně provádí na jaře úklid veřejných prostranství v rámci akce „Den země“. Důležitá v této oblasti je taktéž spolupráce s občany. Udržování a úpravu pozemků, okolí rodinných domků a bytových domů je nutno podporovat.

V roce 2014 byl realizován projekt úpravy zeleně v centru, který navázal na realizovaný projekt úpravy centra. Tyto plochy budou v rámci následné péče rovněž udržovány smluvně odbornou firmou.

Ošetření a údržba (ozdravný prořez) památných stromů a stromů tvořících významné krajinné prvky či dominanty krajiny a prostředí městyse je zabezpečován postupně dle potřeby a s ohledem na zachování stávajícího stavu. V oblasti údržby zeleně předpokládáme trvalou každoroční činnost. Rovněž bude připravován projekt na úpravu zeleně v prostoru za Urnovým hájem za účelem získání dotačních prostředků v rámci některého dotačního titulu.

Na základě zákona 114/1992 Sb. o ochraně životního prostředí vydává Úřad městyse povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les. Po zvážení jednotlivých případů je ukládána žadatelům náhradní výsadba.

 

3) Hospodaření s odpady

Systém sběru a likvidace komunálních odpadů je řešen obecně závaznou vyhláškou. V rámci hospodaření s odpady je zaveden následující systém: odpadky z domácností a v některých případech i z podnikatelské činnosti jsou ukládány do velkoobjemových kontejnerů na šestnácti stálých stanovištích, jejichž vyvážení zabezpečuje smluvně firma EKOLA České Libchavy. Odpad z pohřebišť je ukládán do kontejneru, který slouží pouze pro tyto účely a je umístěn za urnovým hájem. V rozpočtu je vždy třeba počítat s případnou výměnou kontejnerů či jejich dokoupením.

Ve spolupráci s touto firmou je také zabezpečován dvakrát ročně odvoz nebezpečných odpadů, elektrozařízení a velkoobjemových odpadů. Dále jsou na území městyse a v osadě Končiny rozmístěny nádoby na tzv. tříděný odpad, a to na papír, plasty, bílé a barevné sklo. Vyvážení nádob na papír a sklo zabezpečuje firma Suroviny Plundra. Od roku 2002 se přistoupilo k třídění plastů. Plasty jsou ukládány jednak do určených nádob, jednak jsou stanoveny termíny a místa svozu plastových odpadů uložených do pytlů. V rámci tohoto systému se od roku 2006 zajišťuje také třídění nápojových kartónů. Od roku 2010 byl zahájen oddělený sběr bioodpadu. Občanům, kteří se do systému sběru zapojili, byly na základě smlouvy zapůjčeny nádoby na sběr bioodpadu. Svoz je zabezpečen ve spolupráci s Technickými službami Žamberk. Od roku 2013 byl systém sběru tříděných odpadů rozšířen o sběr oděvů, obuvi a textilu ve spolupráci se společností REVENGE, a.s.

Již několikrát byla zastupitelstvem projednávána otázka změny systému kontejnerového na systém s využitím popelnic, případně kombinovaný systém se snížením počtu velkoobjemových kontejnerů. Tuto změnu systému svozu se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit vzhledem k rozlehlosti Kunvaldu, rozptýlenosti zástavby a obtížným podmínkám v zimním období tak, aby tato služba byla dostupná většině obyvatel městyse. Kombinace systému „kontejnerového“ a „popelnicového“ se nejeví po provedených šetřeních a zjištěních jako optimální. Tuto problematiku bude nutno řešit také s ohledem na požadavky svozové firmy v tomto období.

Množí se případy odkládání velkoobjemového odpadu ke kontejnerům na směsný komunální odpad. Dalším možným řešením pro zlepšení služeb v oblasti odpadů je vybudování sběrného dvora, nebo alespoň sběrného místa pro určité druhy odpadů (především rozměrné odpady). Toto řešení je však podmíněno získáním vhodného prostoru pro jeho vybudování do vlastnictví Městyse. V této oblasti se především zaměříme na modernizaci a rozšíření systému sběru separovaného odpadu, výměnu a doplnění nádob na tříděné odpady, pořízení kontejneru na velkoobjemový odpad. Rovněž budeme usilovat o získání podpory z některého operačního programu v rámci OPŽP. Jednou z možností je společný projekt spolupráce DSO.

 

4) Lesy

Městys Kunvald je vlastníkem zhruba 32 ha lesů, v nichž výkon OLH zajišťují LČR, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou. Prováděné práce jsou zabezpečovány místními podnikateli v oblasti prací v lese. Příjmy z lesa byly doposud vždy vyšší než výdaje i při zabezpečení obnovy porostů a je možné a žádoucí tento stav udržet. I v tomto čtyřletém období bude prováděna plánovaná těžba porostů odpovídajícího stáří včetně následné výsadby a nutné péče.

 

5) Protipovodňová opatření

Hlavním cílem v této oblasti je ochrana proti přírodním živlům. Prioritou je spolupráce s Lesy České republiky, které jsou správci toku Horského potoka. Postupně bude dokončen převod pozemků v záležitosti rybníka v horní části obce. Vlastnictví přejde z Městyse Kunvald na stát s právem hospodaření pro LČR, s.p.. Účelem je dokončení přípravy projektu „Retenčního prostoru na Horském potoce“. Do roku 2018 by mělo dojít k realizaci tohoto projektu.

V roce 2014 byla pro obce Sdružení orlicko vypracována studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Na tuto studii by v následujících letech měla navázat realizace konkrétních opatření.

 

 

III.  DOPRAVA

 

1) Dopravní obslužnost

          Doprava a dopravní obslužnost hraje v běžném životě velmi důležitou roli. Městys Kunvald leží na trase silnic Žamberk – Rokytnice v Orlických horách a Žamberk – Bartošovice v Orlických horách. Za prací mimo území městyse dojíždí 60% občanů. Dopravní obslužnost je zajišťována  firmou ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.. Původní trasa linky byla v minulosti změněna a v současné době zde jezdí spoje na lince z Rokytnice v Orlických horách ve směru na Žamberk a Ústí nad Orlicí. Tím, že byla linka zcela změněna, je zajištěna dostatečná četnost spojů nejen v pracovních dnech, ale i ve dnech pracovního volna a ve svátcích. Rovněž základní dopravní obslužnost na trase mezi Kunvaldem a Bartošovicemi v Orlických horách zůstala zachována. Tím je zajištěna alespoň doprava dětí do základní školy.

Od roku 2004 již městys na zajištění dopravní obslužnosti nepřispívá, ta je hrazena z prostředků Pardubického kraje. Případné omezení dopravní obslužnosti by se negativně promítlo do rozvoje městyse. Máme možnost připomínkovat vedení a četnost spojů v rámci IREDO. Městys je rovněž zapojen do provozování systému cyklobusů a skibusů v oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku. Cílem pro toto období je udržení dopravní obslužnosti v tomto rozsahu.

 

2) Údržba a výstavba komunikací

Městys každoročně vyčleňuje prostředky z rozpočtu na opravy přístupových cest v majetku městyse. Opravy cest jsou prováděny s ohledem na stav a důležitost komunikace pro zajištění dostupnosti trvale žijících občanů. Postupně je zvažováno budování zpevněných povrchů (asfaltobeton, penetrační makadam) některých cest či jejich úseků, které slouží většímu počtu obyvatelstva, případně trpí ve velké míře erozí. Dalším cílem je postupné řešení zlepšení spojení okrajových osad s obcí.

V rámci návrhu společných zařízení v KPÚ došlo k řešení oprav a rekonstrukcí některých komunikací především v okrajových částech a osadách. Městys má zájem o realizaci dalších opatření a pokud to nebude možné z prostředků státu prostřednictvím pozemkového úřadu, budou tyto projekty řešeny podle možností z rozpočtu městyse. Případně bude ve spolupráci se SPÚ připravována projektová dokumentace pro realizaci staveb s tím, že SPÚ bude následně dle finančních možností zařazovat jednotlivé úseky komunikací do plánu finančního rozpočtu.

Jedním z projektů sdružení „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ je komunikační dostupnost regionu Pastvinské přehrady. V rámci tohoto projektu došlo rovněž k řešení oprav a rekonstrukcí komunikací v některých okrajových částech městyse. Tento projekt bude pokračovat i nadále.

Opravy a budování komunikací patří mezi hlavní priority na území městyse i v tomto období. Nutné je řešení problematiky negativních vlivů dopravy na obyvatele – bezpečnost, hluk, prach. Dále je žádoucí pokračovat v jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem získání pozemků kolem bytových domů u kostela.

Důležitou součásti komunikační sítě je rozvoj systému cyklotras a cyklostezek. V této oblasti budeme především spolupracovat v rámci obou DSO. Prioritou bude projekt cyklotrasy mezi Žamberkem, Kunvaldem a Rokytnicí v Orlických horách. V rámci společného sdružení prostředků jednotlivých obcí bude připravena realizační projektová dokumentace. Následně budeme usilovat o možnost získání podpory v některém dotačním programu. Nositelem projektu bude sdružení obcí Orlicko.

 

 

IV. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení bylo rekonstruováno současně s rekonstrukcí sítě nízkého napětí. Byla zrekonstruována nejstarší část osvětlení v centru obce a vybudována nová část osvětlení v osadě Končiny. Při projektu úpravy centra bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení včetně osvětlení přechodu pro chodce u budovy pošty. V tomto období bude nutno začít z rekonstrukcí nejvíce vytížených úseků veřejného osvětlení. Především úsek od středu obce k parkovišti u dolní prodejny Konzum, kde dochází k častým poruchám. Provedení náhrady současných výbojek novými LED světelnými zdroji. Běžná údržba a opravy VO jsou prováděny průběžně.

 

 

V.  BYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2003 byla dokončena výstavba 4 nových bytů v čp. 17. V současné době je v tomto domě již 11 bytů. Nástavba 4 nových bytů v čp. 17 byla spojena s problémy s výskytem plísně, které byly postupně řešeny. Protože v roce 2006 již byly dokončeny prodeje bytů v bytovém domě čp. 380, má městys v dalších budovách pouze dva byty (škola a požární zbrojnice). V centru se dále nachází 4 bytové domy, kde jsou bytové jednotky v majetku jednotlivých vlastníků a bytový dům čp. 379, který vlastní SBD Žamberk.

V tomto období by měl být vyhodnoceno provedené opatření k odstranění vlhkosti instalovaným přístrojem pro vysoušení zdiva v bytovém domě čp. 17. Následně budou provedeny nutné stavební opravy zdiva.

          V blízké budoucnosti je nutno vyřešit otázku výstavby nových bytů, případně nabídku pozemků k bytové zástavbě, aby se zabránilo vylidňování, které má již několik let stoupající tendenci. Mladí lidé s rodinami odcházejí do měst nejen za prací, ale i za bydlením.

Městys proto v rámci zpracovávaného územního plánu vytipoval vhodné lokality pro soustředěnou zástavbu s možností napojení na inženýrské sítě. V období do roku 2014 bylo provedeno zasíťování stavebních pozemků pro 5 RD po čp. 18. V roce 2015 by měla být realizována přístupová komunikace k těmto pozemkům. Dále budeme usilovat o získání vhodných pozemků pro případnou výstavbu.

 

 

VI. ŠKOLSTVÍ

1) Základní škola

K 1. 1. 2003 městys zřídil příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald.

Výstavba původní budovy základní školy byla dokončena v  r. 1930. Ve svých prostorách dnes sdružuje provoz úplné základní školy, školní jídelny, družiny a mateřské školy. V současné době se potýká s prostorovou nedostatečností, a to hlavně v provozu školní jídelny.

S ohledem na již nevyhovující stav některých částí objektu byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci objektu školy, jehož účelem je vyřešení stravovacího a jídelního provozu včetně nutného zázemí pro zaměstnance, snížení energetické náročnosti a rekonstrukce inženýrských sítí. Záměr dále řeší šatny pro ZŠ a MŠ, úpravu odborných učeben (dílny, jazyková učebna, odborné předměty), rekonstrukce vytápění budovy, zateplení objektu a rekonstrukce střechy. Za tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace.

V roce 2009 byl realizován projekt „Realizace úspor energie budovy ZŠ a MŠ“, který podstatně zlepšil energetickou náročnost objektu a přispěl k úspoře paliva při vytápění budovy.

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce zastaralé kotelny. Novým zdrojem tepla je trojice stacionárních automatických kotlů na peletky, které jsou napojeny přes nový rozdělovač a sběrač na stávající otopnou soustavu. V rámci úprav kotelny bylo rovněž provedeno vyregulování celého systému a na topná tělesa byly osazeny nové ventily včetně termohlavic. Rekonstrukcí kotelny byl vyřešen letitý problém s vytápěním sokolovny, kterou je možno temperovat dle potřeb školy. Do topného systému byly zařazeny rovněž nové ohřívače na TÚV s možností kombinovaného ohřevu vody přebytečným teplem.

Škola nemá vlastní tělocvičnu, je proto funkčně i stavebně spojena s místní Sokolovnou, kterou žáci využívají v hodinách TV. Základní školu v devíti postupných ročnících navštěvuje nyní zhruba 90 žáků. Bohužel demografický vývoj není příznivý a počet žáků neustále klesá, a proto dochází ke spojování tříd v rámci možností daných zákonem. Tomuto trendu je jen těžko možné zabránit, souvisí se zaměstnaností v regionu, dopravními možnostmi a s možností mladých rodin získat odpovídající bydlení v místě. Do školy dojíždějí i žáci z Bartošovic v Orlických horách, Neratova, Žamberka a Rokytnice v Orlických horách. Naproti tomu děti bydlící v Kunvaldské osadě Končiny docházejí do ZŠ v Klášterci nad Orlicí.

Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami, zejména výpočetní technikou, takže má veškeré materiální předpoklady pro kvalitní výuku. V úrovni vzdělávání bude hrát důležitou roli spolupráce školy s místními firmami s cílem zvýšení zájmu o studium technických a řemeslných oborů.

Z každého ročního rozpočtu městyse jsou vyčleněny finanční prostředky na zajištění provozu školy. V tomto období bude prvořadou prioritou z pohledu obce udržení úplné základní školy.

 

2) Mateřská škola

MŠ je součástí výše zmíněné příspěvkové organizace. I „školka“ je po materiálové stránce dobře vybavena. V denním programu je zařazena podpora sportu i výuka různých dovedností a také jazyka.

Od začátku školního roku 2010 / 2011 byl rozšířen provoz MŠ na dvě třídy. Mateřská škola má kapacitu do 40 dětí.

 

 

VII.  SPOLKOVÝ ŽIVOT

 

1) Sbor dobrovolných hasičů

V místě pracuje organizace Sboru dobrovolných hasičů. Městys je vlastníkem tří budov požárních zbrojnic (dvě původní na hasičské nářadí a čp. 7) a požární techniky. Rovněž je zřizovatelem zásahové jednotky SDH, která pracuje v počtu 16 členů a má svěřeno hospodaření s prostředky v rámci rozpočtového hospodaření městyse.

V budoucnu je vždy počítáno s finančními prostředky na vybavení hasičů protipožárními prostředky. V období do roku 2018 budeme usilovat především o možnost obnovy vozového parku.

 

2) Tělocvičná jednota Sokol

Zájem městyse je především o spolupráci s místní organizací České obce sokolské, která je vlastníkem jediné budovy v Kunvaldě, kde se mohou lidé scházet ve větším rozsahu a kde jsou mimo jiné umístěny kancelář, zasedací místnost a archiv úřadu Městyse Kunvald. Tuto budovu (Sokolovnu) s jejím zařízením využívají téměř všechny zájmové organizace. Sokolovna je stavebně propojena s budovou školy, která ji využívá pro cvičení dětí z MŠ a žáků ZŠ.

Městys se podílí na opravách a na některých úpravách Sokolovny. Je žádoucí takovouto podporu poskytovat i v budoucnu za vymezených podmínek.

 

3) Amatérský fotbalový klub

Městys je vlastníkem sportovního areálu pod Kampeličkou, včetně budovy Salaše. Část areálu má ve smluvním dlouhodobém bezplatném pronájmu AFK Kunvald, který je povinen dbát na běžnou údržbu. Případné investiční akce zabezpečuje plně městys.

Podařilo se postupně vyřešit majetkoprávní vztahy ohledně hřiště a v současné době jsou již všechny pozemky, na kterých leží, ve vlastnictví městyse. V tomto období bude prováděna především běžná údržba za účelem udržení dobrého stavu všech částí sportovního areálu.

 

4) Další zájmové organizace

Rovněž tyto organizace udržují kulturní a sportovní tradice městyse. Místní organizace Českého svazu zahrádkářů spolupracuje s obcí na údržbě veřejné zeleně a veřejných prostranství. V průběhu roku je pořádána řada akcí, které přispívají ke společenskému životu v obci. Sportovní oddíly každoročně startují v pravidelných soutěžích.

 

Městys má zájem podporovat práci a činnost zájmových a sportovních organizací. Sdružování občanů v těchto organizacích, především v těch, které pracují s mládeží, podporuje příspěvky a sponzorskými dary na jednotlivé konkrétní akce pořádané těmito organizacemi, dále podporuje činnost různých občanských spolků a sdružení. Tato podpora bude pokračovat i v tomto období především v rámci dotačních programů.

 

 

VIII. KULTURA

 

1) Pořádání oslav

V roce 2017 oslaví Tělocvičná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů 135. výročí od založení a vlastní oslavy by bylo nejlépe uspořádat v měsíci červnu. V tomtéž roce bude výročí 560 let od založení jednoty bratrské v Kunvaldě. Městys deklaruje zájem na propagaci obou výročí formou podpory a pomoci při organizaci oslav, případně vydáním nových propagačních materiálů.  

 

2) Kunvaldský poledník

Úřad městyse vydává dvouměsíční periodikum „Kunvaldský poledník“, který informuje občany trvale žijící, dále občany vlastnící na území městyse rekreační nemovitost i rodáky, kteří trvale žijí v jiných částech naší vlasti, o dění v obci, o záměrech Úřadu městyse, uveřejňuje příspěvky místních občanů i chalupářů, uveřejňuje kapitoly z historie Kunvaldu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o lokální, úzce orientované periodikum, není předpoklad, že by se výrazně zvýšil počet výtisků, avšak je žádoucí zatraktivnit jeho formu i obsah. Jednou z priorit obce je zachovat vydávání místního zpravodaje i v následujících letech.

 

3) Domek Na Sboru

Nejvýznamnější kulturní památkou městyse je bezesporu Domek Na Sboru, který je v majetku ČCE Praha a v roce 2002 byla uzavřena smlouva mezi SR ČCE a Městysem Kunvald o dlouhodobém pronájmu a společném využívání.

„Domek“ je pro veřejnost otevřen od počátku května do konce září. Je zde v patře možné shlédnout obnovenou expozici o historii jednoty bratrské a vyslechnout výklad průvodce. V roce 2004 byla expozice doplněna o projekci DVD s programem „Po stopách jednoty bratrské v regionu“, kterou je možno shlédnout i v cizích jazycích. Mimo letní sezónu je prohlídka možná po domluvě se správcem domku. V domku, který slouží jako památník jednoty bratrské, je zajištěn i drobný prodej upomínkových předmětů a suvenýrů a dále jej pro své aktivity využívá společenství křesťanů Kunvald.

Bylo by žádoucí zvýšit atraktivitu „Domku“ např. pořádáním drobných koncertů, čtením knih, výstavami obrazů, či jinými aktivitami, které by nenarušovaly prostředí „Domku“. S ohledem na blížící se výročí jednáme s ČCE Praha o možností obnovení expozice.

 

4) Knihovna

Úřad městyse provozuje obecní knihovnu, výpůjční doba je 2x v týdnu v podvečerních hodinách. V rámci smlouvy o odborné pomoci spolupracuje místní knihovna s Městskou knihovnou Žamberk. Tím je zajištěna jednak metodická pomoc a především výměna knižního fondu.

V roce 2001 byla knihovna přestěhována do větších prostor v budově Sokolovny a byla zde zřízena veřejná internetová stanice. V roce 2017 oslaví knihovna 135. výročí od svého založení.

 

5) Výstavy

Úřad městyse pořádá každoročně (kolem 28. 10.) v sále Sokolovny tradiční podzimní výstavy. V poslední době jsou tyto výstavy, které si získaly oblibu nejen mezi obyvateli Kunvaldu, koncipovány obvykle jako prodejní (keramika, krajka, obrazy,…).

Je žádoucí tuto tradici i nadále udržovat.

 

6) Památky

V současné době jsou na seznamu nemovitých kulturních památek následující objekty v obci:

- Sbor českých bratří čp. 238 – památka české historie, první budova Sboru jednoty bratrské, nyní slouží jako Muzeum jednoty bratrské

- socha Jana Amose Komenského – z roku 1910 zhotovená O. Fiedlerem a J. Svobodou podle modelu J. Strachovského

- kostel sv. Jiří s areálem (kostel, ohradní zeď, kalvárie) – prostý, pozdně barokní kostel, jednolodní, obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží v průčelí. Kamenné sousoší kalvárie je dílem Alexe Ciliáka z roku 1771

- reliéf sv. Anny a Rodiny Kristovy při silnici u čp. 12

- socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 137 – umělecká barokní práce lidového umělce doplněná schodištěm, balustrádou a skupinou lip

- sloup se sochou Panny Marie u čp. 147

Na území městyse je mnoho dalších drobných kulturních a historických památek (sochy svatých, kaple na Zaječinách, kaple na dolním Kunvaldě, kapličky v osadách). Městys Kunvald byl vytipován jako ves s mimořádnými hodnotami z památkového hlediska. Financování údržby a opravy drobných kulturních památek je zajištěno částečně pomocí různých dotačních programů se spoluúčastí městyse, z darů a příspěvků a dle možností z rozpočtu městyse.

Od roku 2003 postupně probíhají opravy a rekonstrukce jednotlivých památek. Podařilo se vyřešit záležitost kapličky v Zaječinách, která je v majetku městyse a prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V období do roku 2018 by měly být dokončeny opravy téměř všech dosud neopravených drobných památkových objektů. Jedním z nich je malé dřevěná kaplička v osadě Bubnov. Dále by měla být provedena oprava kaple v dolní části městyse, která je v jeho vlastnictví.

Městys má zájem se podílet na údržbě všech kulturních památek, dle finančních možností. Dokladem toho je spolupráce se Synodní radou Českobratrské církve evangelické týkající se Domku Na Sboru a také finanční příspěvky městyse na údržbu a opravy římsko - katolického kostela.

 

 

IX.  SPORT  A  TURISTIKA, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU

 

1) Sport a využití volného času

Ke sportovnímu vyžití obyvatelstva slouží především sál Sokolovny, dále travnaté fotbalové hřiště, které dle smlouvy využívá a stará se o jeho údržbu místní Amatérský fotbalový klub.  Další hřiště je před školou, toto je využíváno především pro účely základní školy. V případě tohoto hřiště by bylo nutno řešit úpravu povrchu sportoviště, ale tuto záležitost je potřeba řešit s vlastníkem, kterým je ČOS, popřípadě zajistit možnost získání pozemku do svého vlastnictví.

V roce 2005 se podařilo vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem v areálu pod Kampeličkou. Z důvodu stálé údržby a zajištění provozu tohoto sportoviště byl ustanoven správce a schválen provozní řád sportoviště. Budova sportoviště prošla rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor a rovněž byly rekonstruovány venkovní WC. V období do roku 2018 je připravována úprava hlavního vstupu do objektu a další potřebná běžná údržba (stolů a lavic k venkovnímu sezení, nátěry,…). Běžnou péči o víceúčelové sportoviště provádí na základě dohody Volejbalový oddíl TJ Sokol.

Poblíž centra městyse je vybudována požární nádrž, která slouží v letních měsících ke koupání. Městys každoročně věnuje prostředky na její údržbu. Přístup k požární nádrži je částečně veden přes soukromé pozemky. Z tohoto důvodu by bylo vhodné získat tyto pozemky do vlastnictví městyse.

V roce 2012 se podařilo vybudovat dětské hřiště pro využití širokou rodičovskou veřejností, především pro oddechové a pohybové aktivity nejmenších dětí. Hřiště je částečně oploceno, avšak s volným přístupem, vybaveno bezpečnými hracími a sportovními prvky. V tomto období budeme usilovat o získání pozemku mezi bytovými domy u kostela, kde je jedním ze záměrů vybudování sportovně zábavného dětského hřiště.

 

2) Turistika a rekreační možnosti

Pro poučení turistů a turistické procházky místních obyvatel je v katastru městyse vybudována naučná stezka vedoucí Modlivým dolem a kolem památných míst připomínajících období působení jednoty bratrské v Kunvaldě. Na rok 2017 připadá výročí 560 let od založení jednoty bratrské. Při této příležitosti bude připravován projekt obnovy této naučné stezky.

V rámci aktivit sdružení „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ byl realizován projekt cyklotras „Na kole přes Zemskou bránu a okolí“. Jedna z tras je vedena přes Kunvald.

Vzhledem k tomu, že přes katastr městyse vedou rovněž značené turistické trasy, byla v centru při úpravách osazena turistická mapa. V budoucnu je vždy počítáno s pravidelnou údržbou turisticky navštěvovaných míst. Ve spolupráci s městy Žamberk a Rokytnice v Orlických horách je připravován projekt rekonstrukce cyklotrasy po žluté turistické značce. Projekt je připravován v rámci Sdružení obcí Orlicko s výhledem realizace do roku 2018. Vlastní realizace bude závislá na možnosti získání finančních prostředků z některého dotačního programu.

Městys Kunvald informuje na svých webových stránkách kromě záležitostí týkajících se úřadu Městyse Kunvald také o možnostech turistiky v Kunvaldě a okolí a o akcích, které se aktuálně konají. Webová prezentace je jednou z důležitých součástí informační struktury Městyse Kunvald. V oblasti propagace rovněž smluvně spolupracujeme se společností Seznam.cz, a.s.

 

 

X. OSTATNÍ  SLUŽBY  OBYVATELSTVU

 

1) Zdravotnictví

Městys se snaží přiblížit a zpřístupnit lékařskou péči svým, hlavně starším občanům, kteří bydlí často ve vzdálených usedlostech a pro které je cesta na polikliniku do Žamberka často záležitostí celého dne.

Za tímto účelem má v budově místní pošty pronajaty prostory ordinace s technickým zázemím, kam zajíždí obvodní lékař jedenkrát týdně a kde také vykonává soukromou praxi chirurg z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Vnitřní vybavení nábytkem obdržel městys jako sponzorský dar. Přes problémy malého prostoru a přísných hygienických předpisů je zde jednoznačně zájem o udržení této služby i nadále.

 

2) Sociální služby

Veškeré služby sociálního charakteru pro městys zajišťují pověřené obce a města v okolí. Z našich zdrojů je poskytována pouze péče dobrovolné pečovatelské služby dle jednotlivých konkrétních požadavků.

V roce 2006 byla dokončena výstavba domu s pečovatelskou službou v Pastvinách, který je ve vlastnictví svazku obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ (Kunvald, Klášterec nad Orlicí, Pastviny, České Petrovice). V domě je celkem 25 bytů zvláštního určení, které byly vybudovány za účelem zajištění kvalitní péče pro starší občany těchto obcí, kteří již nechtějí, nebo nemohou pobývat např. v odlehlých usedlostech. Dle potřeby a požadavků je působnost pečovatelské služby rovněž rozšířena i pro starší občany obcí tohoto regionu.

Městys rovněž spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti poskytování sociálních služeb (Oblastní charita, AUDIOHELP - poradna pro sluchově postižené,…).

V rámci této oblasti bude městys i nadále podporovat tyto organizace prostřednictvím dotačních programů a spolupracovat při zajištění péče pro starší občany.

 

3) Obchod

Na území městyse jsou pro občany otevřeny dvě prodejny obchodního družstva Konzum, které zajišťují celý sortiment potravin a některé zboží průmyslové. Rovněž Kunvaldská a.s. ve svých prostorách nabízí některé drogistické zboží a nápoje.

Záměrem je tento stav udržet i v dalších letech, neboť v minulosti Konzum zvažoval omezení provozu prodejny v dolní části městyse.

 

4) Pohostinství, stravování

V současné době je v provozu penzion U Lípy, bistro U Křemílka na dolním Kunvaldě, pohostinství v čp. 26 na horním Kunvaldě a sezónně je otevřena restaurace Na Salaši v areálu AFK. Pro případné zájemce nabízí závodní stravování penzion U Lípy.

 

5) Ubytování

Možnosti turistického i pobytového ubytování zejména nabízí několik soukromých penzionů. Rovněž je zde celá řada drobných ubytovatelů, kteří nabízí ubytování ve svých objektech.

 

6) Ostatní služby

Česká pošta, s.p., uzavřela v dubnu 2013 místní pobočku. Po vzájemné dohodě zajišťuje tyto služby obchodní družstvo Konzum v prostorách, které byly za tímto účelem zřízeny v prodejně ve středu obce. Otevírací doba byla rozšířena na 3 hodiny denně (PO, ÚT, ST, PÁ – 9.00 – 12.00 hod., ČT 13.30 - 16.30 hod.). V tomto období je plánováno rozšíření otevíracích hodin. Rovněž se podařilo v rámci těchto služeb umístit sázkový terminál.

Zcela zde chybí některé drobné služby jako například sběrna drobných oprav, čistírna.

 

Hlavním cílem pro toto období je úspěšné završení jednání s Českou poštou, s.p., která vlastní budovu bývalé Kampeličky v centru obce. V případě přechodu do majetku městyse, by bylo možno vyřešit některé záležitosti, které obec v současné době řeší pronájmem. Rekonstrukcí a úpravou vhodných prostor by mohl být přesunut Úřad městyse včetně všech souvisejících věcí (skladovací prostory, archiv, knihovna,…). Mohl by zde být uzpůsoben i víceúčelový malý sál, který by sloužil jako obřadní místnost, dále pro účely zasedání zastupitelstva, případně pro organizace, které nemají vlastní vhodné prostory pro besedy a přednášky.

 

 

XI. ZÁVĚR

 

Místní program obnovy vesnice vymezuje jednotlivé okruhy problémů, které je v budoucnosti nutné řešit. Vlastní realizace cílů a záměrů úzce souvisí s tím, jak se podaří zajistit financování konkrétních akcí, jejichž provedení bude v jednotlivých letech plánováno.

Realizace bude pečlivě sledována a program bude dle potřeby doplňován a upravován.

 

 

 

 

Ing. Josef Paďour – starosta městyse       Ing. Jana Trejtnarová – místostarosta městyse

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie